គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសង្រ្គោះជាតិ

លោកអ្នកនាង អាចបើកស្ដាប់វិទ្យុសង្រ្គោះជាតិ តាមការផ្សាយបន្តតាមវិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 ល.រ

 រាជធានី/ខេត្ត  ស្ថានីយវិទ្យុ  រលកធាតុអាកាស

 ម៉ោង

 បន្ទាយមានជ័យ  វិទ្យុស្ទឹងខៀវ  FM ៨៨.៣០ MHz  ៦:០០ – ៧:០០ យប់

 បាត់ដំបង  វិទ្យុស្ទឹងខៀវ  FM ៩៨.៧៥ MHz  ៦:០០ – ៧:០០ យប់

 កំពង់ចាម  វិទ្យុកំពង់ចាម  FM ៩៩.៧០ MHz  ៥:០០ – ៦:០០ ព្រឹក

 កំពង់ធំ  វិទ្យុមហានគរ  FM ៩៣.៧៥ MHz  ៥:០០ – ៦:០០ ល្ងាច

 កំពត  វិទ្យុកូនខ្មែរ  FM ៨៨.៧០ MHz  ២:០០ – ៣:០០ រសៀល

៥:០០ – ៦:០០ ល្ងាច

 ភ្នំពេញ  វិទ្យុមហានគរ  FM ៩៣.៥ MHz  ៧:០០ – ៨:០០ ព្រឹក

៥:០០ – ៦:០០ ល្ងាច

 ភ្នំពេញ  វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ  FM ១០៥ MHz  ១:០០ – ២:០០ រសៀល

 សៀមរាប  វិទ្យុអង្គររដ្ឋា  FM ៩៥.៥ MHz  ៦:០០ – ៧:០០ យប់

ក្រៅពីស្ដាប់តាមរយៈ វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចខាងក្រោមលោកអ្នក នាងក៏អាចចូលទៅស្តាប់តាម៖