គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 
លោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

លោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទិវាប្រកាសប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី២៣

ទិវាប្រកាសប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី២៣

លោក កឹម សុខា ជួបជាមួយយុវជនខេត្តកណ្តាលនៅទីស្នាក់ការគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

លោក កឹម សុខា ជួបជាមួយយុវជនខេត្តកណ្តាលនៅទីស្នាក់ការគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលទូទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលទូទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត

លោក កឹម សុខា ទទួលជួបប្រជាពលរដ្ឋ សកម្មជន យុវជន

លោក កឹម សុខា ទទួលជួបប្រជាពលរដ្ឋ សកម្មជន យុវជន

តំណាងពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនចូលជួបលោក កឹម សុខា

តំណាងពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនចូលជួបលោក កឹម សុខា

លោក កឹម សុខា ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសកម្មជនមូលដ្ឋាន ខេត្តស្វាយរៀង ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

លោក កឹម សុខា ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសកម្មជនមូលដ្ឋាន ខេត្តស្វាយរៀង ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

សកម្មភាពពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

សកម្មភាពពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

spinning