គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិធ្វើខួបលើកទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១-២០១៧

កម្រងរូបភាពនៃពិធីរំឮកខួបលើកទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ដិភាពទីក្រុងប៉ារីស (២៣ តុលា ១៩៩៣-២៣ តុលា ២០១៧) ដែលបានរៀបចំឡើងនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរ ខួបលើកទី២៦នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាព និង ប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ២៣ តុលា ១៩៩១-២៣ តុលា ២០១៧ ។

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10