គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 
Kem Sokha, president of the CNRP

Kem Sokha, president of the CNRP

(Khmer) ទិវាប្រកាសប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី២៣

(Khmer) ទិវាប្រកាសប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី២៣

(Khmer) លោក កឹម សុខា ជួបជាមួយយុវជនខេត្តកណ្តាលនៅទីស្នាក់ការគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) លោក កឹម សុខា ជួបជាមួយយុវជនខេត្តកណ្តាលនៅទីស្នាក់ការគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលទូទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត

(Khmer) វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលទូទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត

(Khmer) លោក កឹម សុខា ទទួលជួបប្រជាពលរដ្ឋ សកម្មជន យុវជន

(Khmer) លោក កឹម សុខា ទទួលជួបប្រជាពលរដ្ឋ សកម្មជន យុវជន

Representatives from the provinces continued to meet Kem Sokha

Representatives from the provinces continued to meet Kem Sokha

H.E Kem Sokha in Svay Reing 01-May-2016

H.E Kem Sokha in Svay Reing 01-May-2016

(Khmer) រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

(Khmer) រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

(Khmer) រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

(Khmer) រូបភាពសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

(Khmer) សកម្មភាពពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

(Khmer) សកម្មភាពពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

spinning