គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Reports

Policy 5 for commune 2017

Policy 5 for commune 2017

ទាញយកគោលនយោបាយអាទិភាព៥ចំណុចរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិសម្រាប់ឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ជា PDF

(Khmer) សេចក្តីសម្រេចសមាជវិសាមញ្ញគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីសម្រេចសមាជវិសាមញ្ញគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

Sorry, this entry is only available in Khmer.

វិធានផ្ទៃក្នុង នៃការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ចលនាយុវជនគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងទម្រង់ពាក្យសុំជាបេក្ខជន

វិធានផ្ទៃក្នុង នៃការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ចលនាយុវជនគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងទម្រង់ពាក្ ...

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិបានធ្វើកំណែទម្រង់ មួយបន្ថែមក្នុងចំណោម កំណែទម្រង់ផ្សេងៗទៀត គឺ “ការរៀបចំក្រុមប ...

(Khmer) ឯកសារស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣

(Khmer) ឯកសារស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២៤ កញ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Convention of the National Council​ on 26, March 2016

Convention of the National Council​ on 26, March 2016

រូបភាព៖ កៅ សុភា/កុលបុត្រ ខ្មែរ ទាញយកឯកសារបន្ថែម (20160326_ConventionBook)

(Khmer) សេចក្តីសម្រេចសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

(Khmer) សេចក្តីសម្រេចសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលត្រូវបានអនុ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី១ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី១ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

Sorry, this entry is only available in Khmer.