គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Press Release

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិសោធកម្មច្បាប់ទាំង៤ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិសោធកម្មច្បាប់ទាំង៤ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧!

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧!

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ២៥ សីហា ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ២៥ សីហា ២០១៧

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Press Release July 10th, 2017

Press Release July 10th, 2017

MPs of CNRP stated that our MPs will not participate...

Press Release

Press Release

CNRP welcomes the release of civil society officials from Adhoc...

(Khmer) សេចក្តីអំពាវនាវ បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី និងនិយោជិត

(Khmer) សេចក្តីអំពាវនាវ បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី និងនិយោជិត

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍

Sorry, this entry is only available in Khmer.