គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

News

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២១ តុលា ២០១៧ “ខួបទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស”

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២១ តុលា ២០១៧ “ខួបទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសR ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) កឹម សុខា ៖ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចង់បានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត

(Khmer) កឹម សុខា ៖ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចង់បានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីណែនាំ ពីស្លាកសញ្ញាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) សេចក្តីណែនាំ ពីស្លាកសញ្ញាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

President Kem Sokha Says “If You Cannot Tell If There Is Any Deficiency, There Will Be No Days of Betterment”

President Kem Sokha Says “If You Cannot Tell If There Is Any Deficiency, There Will ...

President Kem Sokha Says “If You Cannot Tell If There...

President Kem Sokha Shows Five Strategic Plans to Grassroots CNRP Leaders

President Kem Sokha Shows Five Strategic Plans to Grassroots CNRP Leaders

President Kem Sokha Shows Five Strategic Plans to Grassroots CNRP...

Kem Sokha: CNRP Chooses Positive and Non-Violence Strategies

Kem Sokha: CNRP Chooses Positive and Non-Violence Strategies

Kem Sokha: CNRP Chooses Positive and Non-Violence Strategies  Listen: By:...

Kem Sokha: In order to Expand Number of Supporters To Winning 2018 Election, Detailed Strategic Plan and Action Plan Are Needed

Kem Sokha: In order to Expand Number of Supporters To Winning 2018 Election, Detailed Stra ...

Kem Sokha: In order to Expand Number of Supporters To...

Vice President of CNRP Called Upon The People Who Have Not Register to Register For Vote

Vice President of CNRP Called Upon The People Who Have Not Register to Register For Vote

Vice President of CNRP, Mrs. Mu Sochua called upon citizens...