គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Activities CNRP in Canada

(Khmer) អបអរសាទរការរៀបចំជ្រើសរើសតំណាងយុវជនប្រចាំក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដា

(Khmer) អបអរសាទរការរៀបចំជ្រើសរើសតំណាងយុវជនប្រចាំក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដា

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Canadian citizens demonstration demanding respect the Paris agreement of 23 October 1991, and respect for human rights in Cambodia

Canadian citizens demonstration demanding respect the Paris agreement of 23 October 1991, ...

ព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងកាណាដា នាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានមកពីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល ...