គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Activities CNRP’s USA

President of CNRP Met With US Supporters

President of CNRP Met With US Supporters

USA: On April 29th, 2017 Mr. Kem Sokha, President of...

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំរដ្ឋHouston សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ថ្ងៃទី២៣ សីហា ២០១៦

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំរដ្ឋHouston សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ថ្ងៃទី២៣ សីហា ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញប្ញទ្ធិ ចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលរៀបចំដោយ CNRP of USA

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញប្ញទ្ធិ ចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលរៀបចំដោយ CNRP of USA

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) គណបកសង្រ្គោះជាតិរដ្ឋ Philadelphia, សហរដ្ឋអាមេរិក រៀបចំវេទិកាសាធារណៈដែលមានលោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ថិ ជាវាគ្មិន

(Khmer) គណបកសង្រ្គោះជាតិរដ្ឋ Philadelphia, សហរដ្ឋអាមេរិក រៀបចំវេទិកាសាធារណៈដែលមានលោក យ៉ែម ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ថិជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំងនៅ Long Beach CA សហរដ្ឋអាមេរិក

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ថិជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំងនៅ Long Beach CA សហរដ្ឋអាមេរិក

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សម រង្ស៊ី ៖ ខ្ញុំមិនខ្លាចជាប់គុក ឬស្លាប់ទេ តែបើខ្ញុំស្លាប់គឺស្លាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិ

(Khmer) សម រង្ស៊ី ៖ ខ្ញុំមិនខ្លាចជាប់គុក ឬស្លាប់ទេ តែបើខ្ញុំស្លាប់គឺស្លាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

CNRP’s USA meeting on 18, June 2016

CNRP’s USA meeting on 18, June 2016

On 18 June 2016 H.E Sam Rainsy Meeting with the Cambodian...

(Khmer) លោក សម រង្ស៊ី ជួបសំណេះសំណាលបងប្អូនខ្មែរ-អាមេរិក នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

(Khmer) លោក សម រង្ស៊ី ជួបសំណេះសំណាលបងប្អូនខ្មែរ-អាមេរិក នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

19 June 2016 – From New York to Lowell (*)...

American citizens demonstration demanding respect for human rights in Cambodia, June 11 2016

American citizens demonstration demanding respect for human rights in Cambodia, June 11 20 ...

On 12, June 2016 Khmer-Americans from Washington State and Oregon...