គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Activities CNRP’s Australia

Australian citizens in demonstrations demanding a halt to attacks on officials, civil society, human rights and opposition officials

Australian citizens in demonstrations demanding a halt to attacks on officials, civil soci ...

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្រ្តាលី ជាង៥០០នាក់នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្ម នៅ ...