គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

Legal documents

– ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ទាញយក(941339-politic-2015)

– ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ទាញយក(471742-K-C.B-22-06-2015)

– ច្បាប់ស្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ដែលរដ្ឋសភាអនុម័ត ថ្ងៃទី១៩ មីនា ២០១៥ ទាញយក( 214867-Vote Mps22-06-2015)

– ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តថ្ងៃទី៣០ តុលា ២០១៥ ទាញយក(286496commune_election_law)