គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

How to check ID card Khmer

Check ID card Khmer

តាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ដើម្បីឆែកមើលអោយបានដឹងថា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងធ្វើរួចរាល់ឬនៅ បងប្អូនគ្រាន់តែ៖

១. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ http://idc.gdi.gov.kh/ 

២. វាយបញ្ចូលលេខបារកូដដែលមាននៅបង្កាន់ដៃប័ណ្ណរបស់អ្នកចូល រួចចុចពាក្យ ស្វែងរក

៣. ពេលនោះបើមាន វានឹងបញ្ហាញ ៕

ID card