គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

Mission

Mission

Downlaod 20130212_Policy_Book

បេសកកម្ម

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានបេសកកម្ម ប្រឆាំងបរទេសឈ្លានពានប្រឆាំងរបបផ្តាច់ការ និង ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិឲ្យ រួចខ្លួនផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបច្ចុប្បន្ននេះ និងរៀបចំ ពង្រឹងស្ថាប័នជាតិ ឲ្យផ្តល់សេវា បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ បានត្រឹមត្រូវ ជាមួយនឹងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និងបូរណភាពទឹកដី ។