គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍

កម្មវិធីនយោបាយអាទិភាព៥ចំណុចសម្រាប់ឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

កម្មវិធីនយោបាយអាទិភាព៥ចំណុចសម្រាប់ឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទាញយកគោលនយោបាយអាទិភាព៥ចំណុចរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិសម្រាប់ឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ជា PDF

សេចក្តីសម្រេចសមាជវិសាមញ្ញគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីសម្រេចសមាជវិសាមញ្ញគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីសម្រេចសមាជវិសាមញ្ញគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ មានដូចតទៅ៖ ទាញយកឯកសារជា PDF 

វិធានផ្ទៃក្នុង នៃការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ចលនាយុវជនគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងទម្រង់ពាក្យសុំជាបេក្ខជន

វិធានផ្ទៃក្នុង នៃការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ចលនាយុវជនគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងទម្រង់ពាក្ ...

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិបានធ្វើកំណែទម្រង់ មួយបន្ថែមក្នុងចំណោម កំណែទម្រង់ផ្សេងៗទៀត គឺ “ការរៀបចំក្រុមប ...

ឯកសារស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣

ឯកសារស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២៤ កញ្ញា ១៩៩៣

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី “ដំណោះស្រាយនយោបាយ រួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជា” ដែលយើងហៅថា “កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រ ...

របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

រូបភាព៖ កៅ សុភា/កុលបុត្រ ខ្មែរ ទាញយកឯកសារបន្ថែម (20160326_ConventionBook)

សេចក្តីសម្រេចសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីសម្រេចសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ង ...

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានធ្វើសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី២របស់ខ្លួននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ដ ...

របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី១ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី១ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

របាយការណ៍ស្តីពីសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី១ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នាថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ...