គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

កិច្ចសម្ភាសន៍

កិច្ចសម្ភាសន៍ ជាមួយបណ្ឌិត សរ សូវ៉ាន ស្តីពី​ “បទល្មើសជាក់ស្តែង និង អភ័យឯកសិទ្ធិសភា”

កិច្ចសម្ភាសន៍ ជាមួយបណ្ឌិត សរ សូវ៉ាន ស្តីពី​ “បទល្មើសជាក់ស្តែង និង អភ័យឯកសិទ្ធិសភា ...

តើអត្ថន័យនៃ ” បទល្មើសជាក់ស្តែង និង អភ័យឯកសិទ្ធិសភា” មានខ្លឹមសារដូចម្តេចខ្លះ? តើការចោទរបស ...

កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពី “បទល្មើសជាក់ស្តែង និងស្មារតីនៃអភ័យឯកសិទ្ធិសភា”

កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពី “បទល្មើសជាក់ស្តែង និងស្មារតីនៃអភ័យឯកសិទ្ធិសភា”

តើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ញត្តិឡើងយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះករណីអភ័យឯកសិទ្ធិសភា ? តើស្មារត ...