គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

សកកម្មភាពគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី

ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្រ្តាលីធ្វើបាតុកម្មទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុក្ខលើ សង្គមស៊ីវិល មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្ស និងមន្រ្តីបក្សប្រឆាំង

ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្រ្តាលីធ្វើបាតុកម្មទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុក្ខលើ សង្គមស៊ីវិល មន្រ្តីសិទ្ធិ ...

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្រ្តាលី ជាង៥០០នាក់នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្ម នៅ ...