គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

ឯកសារច្បាប់

– សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងទម្រង់សុំឈរជាបេក្ខជនគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសឱ្យប្រើនីតិវិធីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ២០១៧

ឯកសារស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១

– រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ និងវិសោធនកម្ម ឆ្នាំ២០១៥

ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧

– ច្បាប់ ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

– ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ១០ កក្កដា ២០៧

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អនុម័ត ១៩-មីនា-២០១៥

ច្បាប់ស្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ដែលរដ្ឋសភាអនុម័ត ថ្ងៃទី១៩-មីនា-២០១៥

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តថ្ងៃទី៣០-តុលា-២០១៥

បទបញ្ជា នីតិវិធីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦(ឯកសារព្រាងពីគ.ជ.ប.)