គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

មាននាយកដ្ឋានជាសេនាធិការ៖

  • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
  • នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
  • នាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល
  • នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម កិច្ចការបោះឆ្នោត
  • នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអន្តរាគមន៍