គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យ

ទាញយកឯកសារ20130212_Policy_Book

ចក្ខុវិស័យ

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នឹងកសាងប្រទេស ជាតិឲ្យក្លាយជាប្រទេសមួយ ដែលមានឯករាជ្យភាព បូរណភាព អធិបតេយ្យជាតិពេញលេញ និងដែល ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ៗរូប មានឱកាសស្មើគ្នាដើម្បី កសាងអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យថ្លៃថ្នូរសម្បូរសប្បាយ ។