គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

គោលនយោបាយថ្នាក់ក្រោមជាតិ អាទិភាពទាំង៥ ចំណុច

គោលនយោបាយថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ គឺ យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយអភិវឌ្ឍន៍នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈគោលនយោបាយអាទិភាព៥ចំណុច៖

small

KM_554e-20170317112134 KM_554e-20170317112134 KM_554e-20170317112134 KM_554e-20170317112134

ទាញយកគោលនយោបាយអាទិភាព៥ចំណុចរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិសម្រាប់ឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ជា PDF