គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

គោលបំណង

គោលបំណង

20130212_Policy_Book

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានគោលបំណង ប្រមូលផ្តុំកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិ អ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់និន្នាការទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីរួបរួមគ្នា ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំ បច្ចុប្បន្ន ចេញតាមរយៈការបោះឆ្នោត ដែលមាន លក្ខណៈសេរី និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីធានានូវអំណាច ប្រជាពលរដ្ឋដោយ ធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រទេស បានត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយនីតិរដ្ឋ និងមានយុត្តិធម៌ សង្គម ។